Go to content

Retningslinjer for ledelse av Framsenterets forskningsflaggskip

-Vedtatt av Sentermøtet 18. oktober 2012 – med endringer vedtatt av FLG 22. mai 2014, og FLG 2019

1.      Samarbeid i flaggskipene

·       Flaggskipene skal ledes på en måte som bidrar til at Framsenteret når sitt mål om å bli et internasjonalt ledende senter for forskning på klima og miljø i nordområdene.

·       Flaggskipsledelsen er viktige katalysatorer for forskningssamarbeidet i flaggskipene og dermed i Framsenteret. Ledelsen skal være inkluderende ovenfor forskere og medlemsinstitusjoner som ønsker å delta i flaggskipet.

·       Institusjonene som ønsker å delta i flaggskipene skal passe inn i det vitenskapelige programmet, ha høy kvalitet i sitt arbeid, delta på flaggskipmøter, levere det de forplikter seg til gjennom prosjektkontrakter/konsortieavtaler og slik arbeide aktivt for flaggskipets beste.

·       Ledelsen skal informere og kommunisere godt og jevnlig med resten av deltagerne i flaggskipet, samt sette overkommelige frister.

 

 

 

2.      Møter

·       Det avholdes flaggskipmøter minst to ganger i året, og ellers etter behov. Avgjørelser i saker som ikke, av ulike årsaker, kan tas i flaggskipmøter, kan gjøres ved mailutveksling. Agenda til møter bør ut til deltagerne minst en uke før møtet, og deltagerne skal gis anledning til å melde inn nye saker.

·       Det føres kort referat fra møtene. Etter at referatene er godkjent av møtedeltagerne, oversendes de forsknings- og formidlingskoordinatoren ved Framsenteret som legger dem på ifram.no.

 

 

3.      Utlysning, vurdering og tildeling av prosjekter internt i flaggskipene

·       Det foretas utlysninger basert på tildelingen fra departementene til flaggskipene

·       «Habilitet skal gjøres greie for før søknadsbehandling, og personer som er inhabile skal ikke delta i behandlingen av den aktuelle søknaden. En søknadsbehandler regnes som inhabil hvis personen deltar som prosjektleder eller prosjektmedarbeider på søknaden, eller hvis en i nær familie står som prosjektleder.»

·       Følgende kriterier skal legges til grunn for evaluering av prosjekter og tildeling av flaggskipmidler:

o   Vitenskapelig kvalitet

o   Relevans for flaggskipet i henhold til vitenskapelig program

o   Forvaltningsrelevans

o   Samarbeid i senteret (normalt skal flere senterdeltagere være involvert i prosjektene som mottar flaggskipmidler)

o   Flerfaglighet og tverrfaglighet

o   Internasjonalt samarbeid

o   Kobling til høyere utdanning

o   Formidling

·       Alle som søker om midler skal motta et skriftlig svar fra flaggskipsledelsen med en kort begrunnelse for vesentlige reduksjoner i budsjett eller avslag. Det skal også redegjøres for hvordan habilitet har blitt håndtert i behandlingsprosessen.

·       «Alle medlemsinstitusjoner kan søke og motta bevilgning fra flaggskipene»

 

Vedtak: Når det sendes prosjektforslag til KLD innen 15. januar hvert år skal det sendes ut en epost til alle prosjektsøkere der det vises til innstilte prosjekter og prioriteringer. Det skal informeres om hvilke prosjekter som faller fra ved et eventuelt kutt i bevilgningen. Web lenke http://www.ifram.no/important-documents-for-the-flagships.348127.en.html til klageprosedyre skal også vises til med klagefrist på 2 uker, og svarfrist 2 uker etter at klage er mottatt.

4.      Vitenskapelig program

·       Flaggskipsledelsen er ansvarlig for at flaggskipene har et oppdatert vitenskapelig program.

·       Endringer i flaggskipene sine vitenskapelige program skal diskuteres på flaggskipmøter, og forberedes for deltagerne i god tid. Det vitenskapelige programmet skal utarbeides i tråd med mandatet for Framsenteret. Det er ledelsen sin oppgave å sørge for at det tilrettelegges for ekstern kvalitetssikring av det vitenskapelige programmet.  Leder for Framsenterets forskningsledergruppe har ansvar for at dette gjennomføres regelmessig ved bruk av Norges forskningsråd.

·       Ledelsen må forholde seg til resultatene av departementenes evalueringer og ekstern faglig evaluering av flaggskipet, og etter beste evne oppfylle de endringer som en slik evaluering måtte påpeke som viktige.

 

5.      Oppfølging og administrasjon av prosjekter i flaggskipene

·       Flaggskipsledelsen har ansvar for å:

o   inngå bindende og gyldige prosjektkontrakter/avtaler med prosjektlederne i flaggskipet

o   føre tilsyn med at kontrakter overholdes

o   sørge for kvalitetssikring på prosjektnivå

o   drive målrettet profilering, nettverksbygging og utadrettet virksomhet som styrker flaggskipet faglig, nasjonalt og internasjonalt

o   rapportere til departementene innen fristene, og følge opp andre frister som pålegges flaggskipet

 

6.      Publisering og formidling

·       Flaggskipsledelsen skal oppmuntre til vitenskapelig publisering og annen formidling av resultater fra prosjektene.

·       Flaggskipsledelsen skal bidra til at de forskerne som er tilknyttet flaggskipprosjekter fortløpende sender vitenskapelige publikasjoner og rapporter som produseres i prosjektet til forskningskoordinatoren ved Framsenteret for registrering og arkivering.

·       Flaggskipsledelsen skal bidra til at formidlingssaker fra flaggskipet meldes fortløpende til formidlingskoordinatoren ved Framsenteret og at formidlings-koordinatoren inkluderes i aktiviteter der dette er naturlig.

 

7.      Etiske retningslinjer

Forskningen i flaggskipene skal følge de etiske retningslinjene utarbeidet av De Nasjonale Forskningsetiske Komitéer – Forskningsetiske retningslinjer for:

–          Naturvitenskap og teknologi

–          Samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi

word utgave av dette Retningslinjer_for_flaggskipsledelse

Frost proof websites from: Gnist