Go to content

21. Jun 2021

Referat møte i styringsgruppen FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning 07.06.21

FS_D_03-21

 

Møterom Ny-Ålesund, Framsenteret

 

Møtt:

 

Bo Andersen, leder

Nalan Koc, Norsk Polarinstitutt, nestleder.

Anita Evenset, Akvaplan-niva.

Eldbjørg Heimstad, representant fra Framsenterets forskningsledergruppe (FLG).

Cathrine Henaug, Norsk institutt for naturforskning.

Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet.

Kenneth Ruud, UiT Norges arktiske universitet.

Steinar Vaadal, Kartverket

Jo Aarseth, NIBIO, møtte via teams.

 

Helge M. Markusson, Framsenteret Drift AS/sekretariatet, møtte som referent.

Kathryn Donnelly, Framsenteret Drift AS/sekretariatet, møtte som observatør.

 

Dagsorden

1.      Godkjenning av dagsorden og saker under eventuelt                                       FS_D_02-21

2.      Godkjenning av referat     (godkjent over e-post)                                                FS_R_02_21

3.      Strategidiskusjon basert på innspill fra forskerfokusgruppa                            FS_S_09_21

a.      Hvordan passer forslagene inn i forhold til strategien?

b.      Hvordan er koblingen til satsningsområder

c.       Hvordan er fordelingen mellom naturvitenskap/samfunnsforskning/humaniora?

d.      Hvordan er mulighetene for at de fleste av medlemmene kan delta?

 

4.      Utlysning av prosjektoppgaver                                                                                  FS_S_10_21

a.      Hvor mange?

b.      Tidsfrist

c.       Evalueringsprosedyre

 

5.      Forberedelse til medlemsmøte 9/6.

6.      Eventuelt

a.      Status utlysning insentivmidler (FLG leder)

b.      Nature-konferansen (leder)

 

 

Sak 1: Dagsorden ble godkjent.

 

Sak 2: Referat ble godkjent.

 

Sak 3: Strategidiskusjon basert på innspill fra forskerfokusgruppa FS_S_09_21

 

Fra diskusjonen:

 

Forslagene fra forskerfokusgruppa passer alle inn i den overordnede strategien og det er en del av forslagene som har en god blanding av naturvitenskap og samfunnsforskning. Det er per i dag usikkert om hvor mange av medlemmene som vil kunne delta i de foreslåtte prosjektene. Det er en dårlig koordinering mellom flere av forslagene og det mangler en samlet koordinering sett i forhold til hva forskningssamarbeidet skal gjøre.  Det er veldig få av forslagene fra forskerfokusgruppa som ikke har forvaltningsrelevans. Det ble påpekt at brukerinvolvering i mange av forslagene mangler. Det vil være fullt mulig å sikre relevans for brukerne, og samtidig ha den faglige integriteten. Et nøkkelord her er dialog med eventuelle bruker om hva slags kunnskap de trenger. Forskningssamarbeidet må ikke konkurrere med oppdragsforskning som deler av medlemsmassen utøver.

Det er viktig å understreke at forskningssamarbeidet ikke skal være et forskningsråd i miniatyr.

Parallelt med prosjektene må det identifiseres hva som skal kommuniseres.

 

Vedtak

Diskusjonen her ledet fram til diskusjon og vedtak i neste sak og det ble ikke gjort noe eksplisitt vedtak.

 

Sak 4: Utlysning av prosjektoppgaver FS_S_10_21

 

Det ble her fastsatt milepæler for videre arbeid.

•       Utlysning: 15. juli 2021

•       Letter of intent: 1. september

•       Søknadsfrist: senest 1. november

•       Ekstern evaluering: November

•       Innstilling fra styringsgruppen: 1. desember

•       Tildeling midler: Tidlig 2022

 

Vedtak

Styringsgruppa skal på basis av innspillene fra forskerfokusgruppa og tidligere diskusjoner utarbeide utlysningstekster til hvilke forskningsområder som skal være sentrale i samarbeidets arbeide de kommende årene. Dette skal behandles i møte 22/6.

 

Sak 6: Eventuelt

a)      Arbeidet med insentivmidler.

Leder for Forskningsledergruppen (FLG), Eldbjørg Heimstad, orienterte om arbeidet med søknad og tildeling av insentivmidler. Årets totale pott er på 800.000 NOK og endelig tildeling vil skje i løpet av juni. Det er et ønske fra FLG om at beløpet økes de kommende år.

b)      Nature/Fram

Framsenteret Drift AS har bedt om innstilling fra styringsgruppen for videre gang i saken om en eventuell konferanse i samarbeid med Framsenteret og Springer Nature. Aktuell tidsperiode er mars 2022.

 

Vedtak:

Styringsgruppen fraråder at konferansen blir gjennomført. Årsaken er at et slikt arrangement vil være i for sterk konkurranse med Arctic Frontiers og Arctic Science Summit Week, og at det fortsatt er knyttet usikkerhet om slike arrangementer og den pågående pandemien.

Similar articles

News archive

Frost proof websites from: Gnist