Go to content

On this page  you can find ALL the proposed financing suggestions for the flagships in 2021 (scroll down to find your flagship)

 Søknadsvurdering flaggskipet Miljøgifter 2021

Flaggskipledelsen mottok 18 søknader for 2021 prosjekter innen søknadsfristen 1. november 2020. Prosjektforslagene utgjorde til sammen et totalbudsjett på vel 10.5 millioner kroner. Alle søknader, bortsett fra to søknader for pilotprosjekter og en søknad om formidling, hadde kvalitetssikring i bunn.

Alle søknader gjennomgikk en evaluering av ledergruppen bestående av leder (Heimstad), nestleder (Sagerup) og temapakkeledere Sandanger (UiT/NILU), Gabrielsen (NP), Bustnes (NINA), Jensen (DSA) og Normann (NOFIMA). Habilitet i prosessen ble ivaretatt ved at ingen evaluerte søknader der de selv eller nær familie deltok. Evalueringskriteriene er vist i  utlysningstekst: Utlysningstekst

Hver og en i ledergruppen ga sin uttalelse på hver søknad etterfulgt av diskusjon og innstilling.

Listen med prosjekter nedenfor er gitt i prioritert rekkefølge, og de nederste prosjektene kan falle fra ved et eventuelt kutt i bevilgningen fra KLD. Totalbudsjettet er likt med fjoråret, og vi forventer at tildelt sum blir den samme i 2021.

Tildelingsbrev fra KLD forventes mottatt innen 15. februar 2021.

Prosedyre for klager er tilgjengelig i fila “Complaints for rejected flagship proposals in the Fram Centre”

Prosjekttittel  –  Prosjektleder  –  Budsjett 2021 1000KNOK


Multi-stress relationships in seabird populations: interactions between natural stressors and environmental contaminants – Bustnes, NINA – 800

Impacts of environmental contaminants and natural stressors on northern raptors: RAPTOR -Bustnes, NINA -350

Cellular responses to contaminant exposure in marine mammals from the Arctic – NP, Routti – 700

Innovative Training Network on PER and polyfluorinated alkyl substances towards the Future Of Research – The Norwegian Arctic link (PERFORCE-North) – Herzke, NILU – 500

Mercury in the Barents region – a review of terrestrial sources, river fluxes, and environmental effects – NIVA, Braaten -150

Contaminants in local food: combined assessment of toxic elements, POPs and radioactive substances (CIFOOD) – DSA, Nalbandyan-Schwarz – 485

NORM in Norwegian marine areas  – HI, Heldal – 200

Screening for Emerging Arctic health Risks to Circumpolar Human populations (SEARCH) – NILU, Warner – 500

Marine food safety (MarFoSa) – Legacy and emerging contaminants in novel arctic marine food items -UiT, Eilertsen – 250

“POP is not dead” – environmental and ecological drivers of long-term trends of legacy Persistent Organic Pollutants in a sentinel Arctic seabird: the black-legged kittiwake
– APN, Blevin – 800

Sublethal toxicity effects of car tire rubber on lumpsucker and shrimps (RUBBERTOX) – APN, Halsband – 500

Miljøgiftboka – NP, Gabrielsen -109

PharmArctic – Sources, bioaccumulation and mitigation alternatives for pharmaceuticals in the marine environment around the settlements of Svalbard – a transdisciplinary approach – SINTEF, Øverjordet – 600

The role of ringed seals in transferring contaminants in the Northern Barents Sea food web –  NP, Routti – 300

Svalbard Glaciers – a source of frozen pollutants (GLACIERS) – NP, Isaksson- 500


NILU Leder (administrasjon, koordinering) – 200

APN Nestleder (administrasjon, koordinering) – 100

Totalt omsøkt beløp til flaggskipet Miljøgifter 7044

 

 

 

 Søknadsvurdering flaggskipet Fjord og Kyst 2021

Prosedyre for klager er tilgjengelig i fila “Complaints for rejected flagship proposals in the Fram Centre”

Project tittel – Projekt leder – Institusjon – Period  – Budsjett 2021 1000KNOK


Fjordic freshwater fluxes – Finlo Cottier – UiT – 19-20 – 500

Drivers of fish extinction and colonization on oceanic banks (DRIVEBANKS): adding social science and communication with management to ecology and oceanography – Kari E. Ellingsen – NINA – 19-21 – 400

Urban kittiwakes – human/kittiwake co-existence in urban space – Tone Kristin Reiertsen – NINA – 19-21 – 500

CrabPOP – Effects of crab population increase and range expansion on north Norwegian coastal ecosystems – Camilla With Fagerli – NIVA – 19-21 – 500

Freshwater inputs to Svalbard’s coastal waters: Fluxes, fate, and implications for coastal ecosystems (FreshFate) – Amanda Poste  – NIVA – 19-21 – 400

Planning for coastal climate change (CoastChange) – Claire Armstrong – UiT – 19-21 – 400

Inclusive governance of small-scale fisheries in coastal communities in Northern-Norway for resilience to environmental and socioeconomic changes (InclusiveCoasts) – Sigrid Engen – NINA – 20-21 – 500

Cold-water adapted fish in hot water; ecological performances of anadromous Arctic charr (Salvelinus alpinus) along diversifying lake and fjord gradients – Hallvard Jensen – NIBØ – 20-21 – 490

Assessment of ecosystem VulnErability and functioning of Coastal fish (AVEC) – Ulf Lindstrøm – HI – 20-21 – 495

Publication on conflict-alleviation and public perceptions of urban kittiwakes (Rissa tridactyla) – Sanne Bech Holmgaard – NIKU – 21 – 250

Multidecadal variations in ocean climate, individual fish growth and population demography revealed by redfish otoliths – continuation – Hector Andrade – APN – 21 – 250

The new generation of Calanus finmarchicus: estimating population recruitment from egg production rates and gonad stage analysis off northern Norway (GONAD) –Claudia Halsband – APN – 21 – 250

Seabird habitat use and migration strategies – Børge Moe – NINA – 21 – 250


Formidling/Årsmøte – 55
Nestleder – Signe Sønvisen – UiT – 150
Nestleder – Paul Renaud – APN – 150
Leder – Lis L. Jørgensen – IMR – 250

Totalt omsøkt beløp – 5790

 

 

 

 

 

 Søknadsvurdering flaggskipet MIKON 2021

Den 23.09.2020 lyste flaggskipet “Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord” (MIKON) ut midler til forskningsprosjekter for 2021 med søknadsfrist 01.11.2020. De vitenskapelige føringene for utlysningen er beskrevet i MIKONs vitenskapsplan. Utlysningstekst og prosedyrer for søknadsbehandling er vedlagt.

På bakgrunn av tidligere bevilgninger, ble det i utlysningsteksten gjort oppmerksom på at ca. 6,5 mill. NOK ville være bundet opp til igangsatte flerårige prosjekter, og at det for 2021 ville være rom for 4-6 nye prosjekter med en total kostnadsramme på ca. 2,9 mill. NOK. Det ble gjort oppmerksom også at alle nye prosjekt kun kunne ha en varighet på ett år, på grunn av forventede endringer i Framsenteret.

Det kom inn 23 søknader til søknadsfristen med et totalt søknadsbeløp for 2020 på 18,16 mill. NOK. Av disse var 17 søknader nye prosjekter, med et totalt søknadsbeløp på 12,67 mill. NOK. Seks søknader var videreføring av allerede igangsatte prosjekter. Disse hadde en totalt søknadsramme på 5,49 mill. NOK.

I år ble Framsenterets flaggskip bedt å levere innstilling til finansiering i først uke i desember. Derfor kunne MIKON ikke benytte seg av eksterne fageksperter som gjort tidligere.  Søknadene ble derfor vurdert av minst tre medlemmer fra MIKONs ledergruppe. Regler for vurdering av habilitet er beskrevet i dokumentet ‘Framgangsmåte for søknadsbehandling i MIKON’.

Evalueringsmøte i MIKONs ledergruppe ble avholdt 04.12.2020. MIKONs ledergruppe består

av: André Frainer NINA (leder), Anita Evenset APN (nestleder), Ellen Øseth NP (Deltema I), Ann Merete Hjelset HI (Deltema I), Ingjerd Sunde Krogseth NILU (Deltema II), Eirik Mikkelsen NOFIMA (Deltema II), Sanne Holmgaard NIKU (Deltema III) og Jo Jorem Aarseth NIBIO (Deltema III). Innstilling av søknader anbefalt for finansiering ble foretatt i henhold til MIKONs prosedyrer for søknadsbehandling.

I innstillingen tar ledergruppa hensyn til fordelingen av prosjekter under de ulike deltemaene, og hvordan sentrale problemstillinger i vitenskapsplanen er dekket i prosjektporteføljen. Flerårige prosjekter anbefales videreført så lenge progresjon og framdriftsrapport er tilfredsstillende. Ledergruppa anbefalte at samtlige flerårige prosjekter ble videreført og innstilte 5 nye prosjekter.

Prosedyre for klager er tilgjengelig i fila “Complaints for rejected flagship proposals in the Fram Centre”

Delprosjekt – Deltakerer  – Delporsjekt leder –  Del prosjekt nr  – Tildeling 1000NOK


Toward a sustainable fishery in the North: The impacts of seabird bycatch on the population dynamics of threatened seabirds – NINA, IMR, NPI – Signe Christensen- Dalsgaard – 1,1- 750

Current and future vulnerability of Arctic-breeding seabirds to anthropogenic stressors (SeaStress) – NINA, MET, NP – Arnaud Tarroux – 1,2 – 850

ESCE – Ecological Status of Coastal Ecosystems in Northern Norway – HI, NINA, UiT – Per Arneberg -1,3 – 648

HighNorth SEAFloor AquacultuRe DEbRis –an assessment with advanced visual technologies (SEAFARER) – IMR, APN –  Katherine Dunlop – 2,1 – 784

INvestigating ANthropogenic noise INterference on marine mammal’s vocalization in Northern Norway (INANIN) – APN, HI, UiT – Luca Tassara – 2,2 – 500

Effects of parental exposure to petroleum on Atlantic cod embryogenesis: a transcriptome approach (PARENTox2) – UiT, APN, Nofima, SINTEF –  Jasmine Nahrgang – 2,3 – 700

Contrasting molecular and  morphological tools to assess ecosystem impacts of aquaculture (Aqua-Impact) – UiT, APN, NPI – Marta Turon – 2,4 – 533

CurBES – Cumulative impacts of the linear infrastructure associated with industrial development on biodiversity and ecosystem services – UiT, NINA, NOFIMA – Francisco Javier Ancin-Murguzur – 3,1 – 976

A Traditional Ecological Knowledge Database for Planning and Impact Assessments (TRACE) – NIKU, UiT – Sanne Bech Holmgaard – 3,2 – 733

Socio ecological short & long term effects of a large scale windpower plant in a subarctic environment (WINDMARK) – NIBIO, NVI – Gabriela Wagenr – 3,3 – 990

ArcticStakes – Addressing the sustainability challenges of increased industrial growth by advancing stakeholder involvement in science – UiT, HI, NINA, NOFIMA, NIVA – Vera Helene Hausner – 3,4 – 980


Styringsgruppe – Flagskipledelse –  NINA, APN – 18653010 – 300

Styringsgruppe – Ledergruppe – NPI, HI, NILU, NOFIMA, NIKU, NIBIO  – –  300

Refereebehandling 100

Bevilging ‘Plast i Arktis’ – 330

total adminstration 1030

 

Totalt omsøkt beløp til flaggskipet MIKON 9 474

 

 

 

 

 

 Søknadsvurdering flaggskipet Terrestrisk 2021

Til søknadsfristen 1.11.2020 søkte flaggskipmedlemmer om midler til 25 prosjekter for budsjettåret 2021 til en sum av over 11 millioner kroner. Antall prosjekter viser stor aktivitet i flaggskipet og reflekterer det vide tematiske feltet flaggskipets forskning har ambisjoner om å dekke. Prosjektsøknadene følger Framsenterets generelle mal for prosjekter, samt kriteriene som gjelder for det terrestre flaggskipet. For å gjøre søknadsprosessen mer gjennomsiktig, noe som var etterlyst i Framsenterets evaluering fra 2019, har vi i år lagt ut et dokument med vurderingskriteriene på Framsenterets nettside når utlysningen ble publisert. De viktigste kriteriene er at prosjektene må være tydelig forankret i flaggskipets vitenskapsplan og at de tilhører en av de følgende støttekategoriene: insentivprosjekt, Forskningsprosjekt, Strategisk prosjekt eller Formidlingsprosjekt. Alle søknadene ble vurdert av ledergruppen bestående av flaggskipsleder Dorothee Ehrich (UiT), nestleder Jarle W. Bjerke (NINA) og samfunnsfagansvarlig Marius W. Næss (NIKU).

Elleve av de 25 innsendte søknadene er basert på prosjekter som allerede er eksternt kvalitetssikret og som har fått bevilgninger fra forskjellige eksterne konkurransearenaer. Fem var nye mens seks var igangsatt tidligere. Ekstra støtte fra flaggskipet har til hensikt å styrke prosjektenes kvalitet og relevans mot flaggskipets fagplan gjennom blant annet økt samarbeid mellom forskere/institusjoner i Framsenteret. I og med at dette er siste året i den nåværende vitenskapsplanen til flaggskipet, ble det også vurdert om de planlagte tilleggsaktivitetene lot seg gjennomføre på ett år. I år var det flere av prosjektene i denne kategorien som ikke oppfylte kravene flaggskipet har definert for ekstern kvalitetssikrede forskningsprosjekt. Disse prosjekter ble dermed ikke innstilt. Sju forskningsprosjekter ble innstilt for budsjettåret 2021.

Tre av de mottatte søknadene er av typen strategiske prosjekter, hvorav en av disse søker finansiering fra flaggskipet for første gang. Etter ekstern kvalitetssikring gjennom fagfellevurdering, ble ikke det nye prosjektet innstilt. De to igangsatte strategiske prosjektene er blitt innstilt for 2021.

Flaggskipet mottok i år ti søknader i kategorien insentivprosjekter, herav ett som ble igangsatt i 2020 og da kvalitetssikret som et mulig treårig prosjekt, og dermed innstilt i år. De øvrige ni prosjekter er nye. Fem av insentivsøknadene adresserer hovedsakelig samfunnsfaglige problemstillinger. Dette viser en positiv utvikling av den samfunnsfaglige forskningen i flaggskipet, noe som har vært ønsket i mange år. Etter ekstern fagfellevurdering er tre nye insentivprosjekter innstilt for 2021, to samfunnsfaglige og ett naturvitenskapelig. Øvrige søknader ble vurdert som mindre relevante av den eksterne fagfellekomiteen samt av flaggskipsledelsen.

Listen med prosjekter nedenfor er gitt i prioritert rekkefølge, og de nederste prosjektene kan falle fra ved et eventuelt kutt i bevilgningen fra KLD. Vi forventer at tildelt sum blir den samme i 2021.

Tildelingsbrev fra KLD forventes mottatt innen 15. februar 2021.

Prosedyre for klager er tilgjengelig i fila “Complaints for rejected flagship proposals in the Fram Centre”

 

Acronym – Name – Leader – Lead institution – Other institutions – WP – Sum 1000KNOK


EMERALD – Terrestrial ecosystem-climate interactions of our EMERALD planet – Ryan Bright – NIBIO – NINA, NORCE – WP1 – 450

VANWHITE – The vanishing white: management of stressors causing reduction of pale vegetation surfaces in the Arctic and the Qinghai-Tibetan Plateau – Jarle Bjerke – NINA,UiT, NIKU – WP1 – 450

Active Layer – Development of methods for monitoring effect of vegetation on active layer depth – Simone Lang – UNIS, NP – WP1 – 450

GEOCULT – Monitoring geohazards affecting cultural heritage sites at Svalbard – Ionut Nicu – NIKU, NGU, UNIS – WP2 – 450

GrasSat – Tools for information to farmers on grassland yields under stressed conditions to support management practices – Marit Jærgensen – NIBIO, NORCE – WP2 – 450

Risiko – Herd-Accumulation as a Risk Reducing Strategy – the Regional-Effects of Climate Change in the Norwegian Reindeer Husbandry – Bård-Jørgen Bårdsen – NINA, NIKU – WP3- 450

EcoShift – EcoShift – Scenarios for linking biodiversity, ecosystem services and adaptive actions – Vera Hausner – UiT, NINA – WP4 – 350

TEK predators – Reindeer herders’ traditional knowledge of large predators – Jennifer Stien – NINA, NIKU, UiT – WP4 – 395

COAT – COAT – Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra – Rolf Ims – UiT – NINA, NPI, UNIS, MET – WP5 – 450

HighNorth – High North Consortium for Advancing an Observatory of Aquatic-Terrestrial Ecosystem Coupling – Jane Jepsen – NINA, UiT, NIVA, MET – WP5 – 350

Northern Forest – A multi-driver framework for near-term iterative forecasting of ecosystem states – Ole-Petter L. Vindstad – UiT, NINA, MET, NIBIO – WP5 -450

IceServices – Changes in lake and river ice cover in West Finnmark: Impacts on ecosystem services – Kathrine Ivsett Johnsen – NIVA, Akvaplan, UiT, MET – WP3 – 450

GutChange – Gut microbiota greenhouse gas emissions under climate Change – Andre Frainer – NINA, UiT – WP2 – 317


Formidling – Skriving av syntese rapporten; andre formidlingsaktiviteter relevante til hele Flaggskipet –  268

 

 

 

 

 

 

 

 Søknadsvurdering flaggskipet Plastic in the Arctic 2021

I tråd med praksis fra de andre flaggskipene, og utlysningen, har vi gitt høyest prioritet til allerede igangsatte flerårige prosjekter. Vi har i tråd med utlysningen innstilt en workshop i 2021.

Merk at tallene i tabellen over er forskningsprogrammets forslag til KLD; faktisk bevilgning til prosjektene blir fastsatt og formidlet når vi får rammene for forskningsprogrammet Plast i Arktis for 2020. Ved finansiering lavere enn foreslått vil workshopen bli nedprioritert før en kutter i bevilgning til de pågående prosjektene.

Prosjektnavn – Budsjett – Prosjektleder


Plastics and associated pollutants in northern fulmars, a novel approach (PLASTFUL) – 280 000 – NP

The effect of degradation and biofilm formation on the fate and ingestion of microplastic fibres in the Arctic (Arctic Fibre) – 650 000 – SINTEF

Barents Sea Transport, Residence And Destiny of plastic particles (BARRICADE) – 650 000 – Metrologisk Institutt

The Arctic Plastic Lab – 650 000 – Akvaplan-niva AS

De la Plast – Deuterium labeled polymer standards in advanced instrumental methods for detection and quantification of nano- and microplastic – 475 000 – NILU

 

Workshop


Arena for knowledge co-production: transport, abundance, management and mitigation of marine plastics in the Barents Sea (The BARRICADE Workshop) – 50 000 – Metrologisk Institutt


Plast i Arktis ledelse og formidling – 200000 – NP

 

Sum – 2 955 000Søknadsvurdering Arctic Ocean 2021

Flagskipet Polhavet mottok 12 søknader om prosjekter innen søknadsfristen 15. november, med tre forslag til nye prosjekter. Totalbudsjett for alle søknader var litt over 8 millioner kroner.

Første evaluering i flaggskipets ledergruppe ble avholdt 17.11.2020. Polhavets ledergruppe består av: Paul A. Dodd NPI (leder), Hans-Kristian Hernes UiT og Tore Syversen SINTEF. Ledergruppa tar hensyn til fordelingen av prosjekter under de ulike delmålene, og hvordan vitenskapsplanen er dekket i prosjektporteføljen.

Alle flerårige prosjekter blir anbefalt videreført og ledergruppen sendte 2 av 3 nye prosjektsøknader til ekstern evaluering. En ny prosjektsøknad kom ikke videre på grunn av at den ikke dekket kravet til å utvikle ny teknologi, som angitt i utlysningsteksten.

01.12.2020 fikk ledergruppen resultater av ekstern evaluering og rangering. Forslagene oppnådde minst den laveste karakteren som trengs for å motta finansiering fra flaggskipet, og ble rangert som følger under den eksterne evalueringen:

 

 

1. THINTEC – Thin Ice Measurement Technology – UiT, Meteorologisk institutt, UNIS – budsjett 300.000

2. ICETEC – Towards sea ice transects with new technology -UiT, NORCE, NPI – 300K – budsjett 300.000

 

03.12.2020 avholdt ledergruppen et andre møte å gjennomgå den eksterne evalueringen. Det ble besluttet å støtte ett eller to av de nye prosjektforslagene, avhengig av flaggskipets tildeling fra KLD.

 

Midler til å støtte prosjekter i listen nedenfor er søkt fra KLD. Hvis tildelingen til flaggskipet fra KLD ikke er tilstrekkelig, kan pågående prosjekter tildeles et mindre beløp enn oppført, og nye prosjekter kan enten tildeles et mindre beløp eller bli avvist. Tildelingsbrev fra KLD forventes mottatt innen 15. februar 2021.

 

Prosedyre for klager er tilgjengelig i fila “Complaints for rejected flagship proposals in the Fram Centre”

 

Prosjekt [ledet av] – Prosjekt  Periode – Forslag to KLD for 2021


Long-term variability and trends in the Atlantic Water inflow region [NPI] – 2011- present – 609080

Barents Sea harp seals in a changing Arctic [IMR]  – 2017-2021 – 1000000

Mesoscale physical and biogeochemical modelling of the ocean and sea-ice in the Arctic Ocean [NPI] – 2019-2021 – 986000

Ice-Free Arctic Ocean: Dead end or new opportunities [UNIS] – 2019-2021 – 500000

Implementation, Compliance and Enforcement of the Polar Code [NORCE] – 2019-2021 – 1000000

Assessing the implications of a global treaty on marine biodiversity [NCLOS] – 2019-2021 – 257000

Physical drivers of ice algal HOTspots in a changing Arctic Ocean [NPI] – 2020-2022 – 800000

Automatic Multisensor remote sensing for Sea Ice Characterization [UiT] – 2020-2022 – 800000

Delivering policy-relevant knowledge about past and projected change, risk and safety of maritime activities around Svalbard) [UiT] – 2020-2022 – 440000

Thin Ice Measurement Technology [UiT] – 2021-2021 – 300000

Towards sea ice transects with new technology [UiT] – 2021-2021 -300000

Flaggskipadministrasjon [NPI] – 300000

3% for å støtte det nye flaggskipsprogrammet “Plast i Arktis” [NPI] – 218762


Totals – 7 510 842

Frost proof websites from: Gnist