Go to content

19. Aug 2021

Invitasjon, artikler i Fram Forum 2022

Hovedutgaven til Fram Forum utgis en gang i året og skal formidle aktiviteten i Framsenteret til et internasjonalt og nasjonalt publikum. Publikasjonen, som er på engelsk, har eget ISSN-nummer og utgis både digitalt og på papir og på eget nettsted, som oppdateres ved behov; framforum.com. I 2022 er det klart for den 11. utgaven.

Innholdsmessig er magasinet oppdelt i følgende stoffkategorier:

Research Notes
Education
Outreach
Science and society
In brief
Retrospective
Editorial
Profile
Viktige datoer

Frist forslag til artikler 2022-utgaven: Torsdag 30. september 2021.
Frist innlevering ferdige antatte artikler: 10. desember 2021.
Planlagt utgivelse 2022-utgaven (papir og digital): Uke 11, 2022
Forslagene må inneholde følgende:

Arbeidstittel.
Kort beskrivelse av innhold.
Relevans til Framsenterets forskningsportefølje (flaggskip/programmer)
Kort beskrivelse av forslag til foto/illustrasjoner/grafiske elementer.
Forfatter(e) og institusjoner.
Prioriteringer

Vi gjør oppmerksom på at vi prioriterer de artiklene som har sitt utgangspunkt i forskning gjort innenfor eller i forbindelse med flaggskipene/forskningsprogrammene i Framsenteret.

Språk og korrektur

Artiklene kan skrives på engelsk eller norsk. Norske artikler vil bli oversatt til engelsk, i samråd med forfatter.

Det gjøres oppmerksom på at siste korrekturrunde må gjøres både i word og pdf. Dette på grunn av at korrektur i wordformatet fungerer som grunnlag for nettutgaven.

 

Antatte forslag

 

Forfatter/institusjoner som har fått antatte(e) forslag vil få beskjed om dette senest tirsdag 15. oktober.

 

Krysspublisering

Framsenteret Drift AS ved sekretariatet, som utgiver, forbeholder seg retten til å publisere ferdige artikler på egne kanaler, medlemsinstitusjoners kanaler og i publikasjoner som Framsenteret har samarbeid med.

Pr. i dag har vi et samarbeid med:

forskning.no

Science Norway (forskning.no engelske utgave)

The Independent Barents Observer

Journal for North Atlantic and the Arctic

 

Redaksjonskomiteen består pr. dato av følgende (mulige endringer kan skje):

 

Eva Therese Jenssen, UNIS

Elin Vinje Jenssen, Norsk Polarinstitutt

Trude Borch, Akvaplan-niva

Christine F. Solbakken, NILU Norsk institutt for luftforskning

Cathrine Henaug, NINA Norsk institutt for naturforskning

Inger Lise Næss, UiT Norges arktiske universitet

Oppnevnt medlem fra forskningsledergruppa i Framsenteret

Janet Holmén (redaktør, engasjement)

Helge M. Markusson, formidlingskoordinator Framsenterets sekretariat  (adm. redaktør)

Komitearbeidet ledes av undertegnede

 

 

Forslag kan sendes til undertegnede eller til medlemmer av redaksjonskomiteen innen 30. september 2021. Forslag merkes FRAMFORUM22.

 

Send gjerne denne invitasjonen videre til andre du mener kan bidra til en solid og innholdsrik utgivelse.

 

ENG Invitation, articles in Fram Forum 2022

 

Fram Forum is published once a year and disseminates the activity in the Fram Center to an international and national audience. The publication, which is written in English, has its own ISSN number and is published both digitally and on paper and on its own website; framforum.com. In 2022, it is ready for the 11. edition.

In terms of content, the magazine is divided into the following substance categories:

 

Research Notes
Education
Outreach
Science and society
In brief
Retrospective
Editorial
Profile
Important dates

Deadline for proposals for articles 2022 edition: Thursday 30 September 2021.

Deadline for submission of finished articles: 10 December 2021.

Scheduled release 2021 edition (paper and digital): Week 11, 2022

 

 

Proposals must include the following:

 

Working title.
Short description of content.
Relevance to Framsenteret’s research portfolio (flagships / programs).
Short description of suggestions for photos / illustrations / graphic elements.
Author (s) and institutions.
Priorities

 

We prioritize the articles that are based on research done within or in connection with the flagships / research programs in the Fram Center.

 

Language and proofreading

 

The articles can be written in English or Norwegian. Norwegian articles will be translated into English, in consultation with the author.

Please note that the last round of proofreading must be done in both word and pdf. This is because proofreading in the word format serves as the basis for the online edition.

 

Assumed proposals

 

Authors / institutions that have received presumed proposal (s) will be notified of this no later than Friday 15 October.

 

Crosspost

 

Framsenteret Drift AS by the secretariat, as publisher, reserves the right to publish finished articles on its own channels, member institutions’ channels and in publications with which Framsenteret collaborates.

As of today, we have a collaboration with:

forskning.no

Science Norway (forskning.no English edition)

The Independent Barents Observer

Journal for North Atlantic and the Arctic

 

Editorial committee

 

The editorial committee consists of pr. date of the following (possible changes may occur):

 

Eva Therese Jenssen, UNIS

Elin Vinje Jenssen, Norwegian Polar Institute

Trude Borch, Akvaplan-niva

Christine F. Solbakken, NILU Norwegian Institute for Air Research

Cathrine Henaug, NINA Norwegian Institute for Natural Research

Inger Lise Næss, UiT Norwegian Arctic University

Appointed member from the research leader group in the Framsenteret

Janet Holmén (editor)

Helge M. Markusson, Framsenteret (executive)

 

Proposals can be sent to the undersigned or to members of the editorial committee by 30 September 2021. Proposals are marked FRAMFORUM22.

Similar articles

News archive

Frost proof websites from: Gnist