Go to content

05. Oct 2021

Referat møte i styringsgruppen FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning 07.09.2021 FS_D_03-21

 

Møtet ble avhold på Framsenteret og teams.

Til stede:

Bo Andersen, leder

Nalan Koc, Norsk Polarinstitutt, nestleder.

Anita Evenset, Akvaplan-niva.

Eldbjørg Heimstad, representant fra Framsenterets forskningsledergruppe (FLG).

Cathrine Henaug, Norsk institutt for naturforskning.

Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet.

Camilla Brekke, UiT Norges arktiske universitet.

Steinar Vaadal, Kartverket

 

Helge M. Markusson, Framsenteret Drift AS/sekretariatet, møtte som referent.

Kathryn Donnelly, Framsenteret Drift AS/sekretariatet, møtte som observatør

 

 

Forslag dagsorden for Framsenterets styringsgruppemøte 07-09-2021

1.      Godkjenning av dagsorden og saker under eventuelt                                       FS_D_05-21

2.      Godkjenning av referat    (godkjent over e-post)                                               FS_R_04_21

3.      Diskusjon og endringer av innkomne LOI                                                          FS_S_15_21

4.      Søknadsmaler for nye forskningsprogrammer

5.      Oppnevning av eksterne evaluatorer                                                                 FS_S_16_21

6.      Budsjettmidler for formidlingsarbeidet

7.      Oppdatering av APECS sekretariat

8.      Eventuelt

 

Sak 1. Godkjenning av dagsorden og saker under eventuelt                                FS_D_05-21

Dagsorden ble godkjent

To saker meldt til eventuelt:

a)      Orientering om brukermøtet og medlemsmøtet 16. oktober.

b)      Klage fra gruppe samfunnsforskere vedrørende utlysning nye forskningsprogrammer.

 

Sak 2. Godkjenning av referat         (godkjent over e-post)                                  FS_R_04_21

 

Sak 3. Diskusjon og endringer av innkomne LOI                                                    FS_S_15_21

Fra diskusjonen:

-Det minnes på om at med unntak av leder og sekretariatet er i prinsippet alle deltagerne i møtet inhabile.

-Styringsgruppa har det siste anbefalingsforslaget, mens det er KLD som har det siste ordet.

-Det var enighet om at den skriftlige oppsummeringa styringsgruppens leder hadde utarbeidet var god, og en bra start. Når det gjelder innholdet i LOI-ene kom det noen merknader:

-Styringsgruppa er imponert over det arbeidet som er gjort på relativt kort tid. Generelt er alle prosjektforslagene for omfangsrike, og et trengs sterkere fokusering. Det vil derfor være svært viktig med gode tilbakemeldinger før prosessen med å skrive søknader starter.

-Det mangler eksempler på hvordan forskninga skal innpasses i politiske prosesser.

-Deltagelse fra tre av medlemsinstitusjonene savnes; CICERO, Veterinærinstituttet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA). Det er flere foreslåtte prosjekter der det anses som naturlig at disse deltar. Leder tar kontakt med disse.

 

Bo skriver oppsummering for hver enkelt LOI. Men her er stikkord for de ulike:

 

4.1

-Liten endring å spore i forhold til innholdet i eksisterende flaggskip.

-Kjente konstellasjoner. Har de utfordret seg selv nok? Skulle gjerne sett flere partnere inn her.

-Samarbeidet er viktig. Synergieffekten må vektlegges, ikke hva hver enkelt kan gjøre.

-Styringsgruppa etterlyser større forvaltningsmessig relevans.

-Koblinga mot multistress bør forsterkes.

 

4.2

-LOI-en svarer på for mye. I realiteten er dette tre flaggskip slått sammen til ett. Men det er spennende faglig sett.

-Innholdet må smalnes inn.

-Det er viktig at vi gir fokuserte tilbakemeldinger.

 

4.3

-Mangler koblinger mor Svalbard, landbruk og turisme.

-Generelt er programmet for «blått» og det etterlyses mer «grønt» inn i LOI-en

 

4.4

-Spennende og dekkende i forhold til utlysningsteksten.

 

4.5 (fire søknader)

-Generelt for alle LOI-ene er at de ikke gir svar på utlysningsteksten. For lite konkret.

 

Vedtak

Med bakgrunn i de innkomne forslagene og diskusjonene i styringsgruppa skal leder, nestleder og forskningskoordinator utarbeide tilbakemeldinger til forslagstillerne. Styringsgruppa vil kunne kommentere uttalelsene over e-post.

 

Sak 4. Søknadsmaler for nye forskningsprogrammer

Forskningskoordinator, Kathryn Donnelly, innledet med en kort orientering om arbeidet.

Fra diskusjonen:

-Vi må opererer med institusjonelle CV-er. Det vil være et av de viktigste kriteriene for gjennomføring. Det er prosjektene som skal vurderes, ikke personene.

-Vurderinga bør reduseres til tre nivåer:

1. Ikke akseptabelt

2. Akseptabelt

3. Bra

 

Forslag til vedtak:

Med bakgrunn i diskusjonene i styringsgruppa utarbeider forskningskoordinator og leder i forskningsledergruppa nye søknadsmaler.

 

Sak 5. Oppnevning av eksterne evaluatorer          FS_S_16_21

Fra diskusjonen:

-Arbeidet med å hente inn evaluatorer må starte umiddelbart. For å få tak i de rette personene må vi sørge for at de får tilstrekkelig godtgjøring. Det betyr at vi legger oss på omtrent som nivå som EU.

-I antall er det bedre at vi får 6-7 enn over 10.

 

Vedtak:

Styringsgruppa vedtar å utnevne eksterne habile og kompetente folk til å foreta den faglige evaluering av søknadene i november. Prosessen tar utgangspunkt i rammene foreslått i eget dokument og er økonomisk begrenset oppad til 200.000 NOK.

 

 

Sak 6. Budsjettmidler for formidlingsarbeidet

Leder for formidlingsgruppa, Helge M. Markusson, orienterte om innholdet i forslag til budsjett. Forslaget er forankret i vedtatt kommunikasjonsstrategi.

 

Vedtak:

Styringsgruppen er forelagt budsjettnotat og forslag til budsjett for 2022 fra formidlingsgruppen. Vi støtter dette som en budsjettramme og ber/oppfordrer Framsenteret Drift AS å føre dette inn i søknaden for budsjett 2022, til Klima- og miljødepartementet.

Når det gjelder inndekning tap Naturekonferansen er styringsgruppa av den oppfatning at dette settes opp som en post utenfor formidlingsbudsjettet, men at det søkes om dekning tap pga. pandemien, fordelt over tre år.

 

 

Sak 7. Oppdatering av APECS sekretariat  

Nestleder orienterte kort om APECS sekretariat, som skal legges til Tromsø fra 2022 med fem års varighet. Framsenteret har bidratt med faglig støtte i søknaden.

 

Sak 8. Eventuelt

a)      Orientering om brukermøtet og medlemsmøtet 16. oktober.

Leder orienterte kort om bruker- og medlemsmøtet.

b)      Klage fra gruppe samfunnsforskere vedrørende utlysning nye forskningsprogrammer.

Leder i FLG orienterte om brevet. Styringsgruppa tar dette til orientering.

 

 

 

 

 

Similar articles

News archive

Frost proof websites from: Gnist