Go to content

Utlysning – Nye forskningsområder i Framsentersamarbeidet fra 2022

 

Important information (updated 15.7)
 • Styringsgruppa forventer at hver av forskningssøknadene ledes av en ledergruppe som er representativ for deltakerne og fagområdene som deltar.

 

 • For å sikre at alle relevante forskere har oversikt over de forskjellige konsortiene som planlegger en LOI/søknad, skal følgene legges ut på iFRAM  a. Hvilket område man planlegger å søke på. b. Kontaktperson der relevante forskere kan melde sin interesse og hvilke kvalifikasjoner de har som kan bidra til prosjektet.  Dette skal registreres via dette link og oversikt finns på dette side

 

 • For questions contact   Bo Andersen (leder av Framsenter styringsgruppe) bo.solarmin@gmail.com,  Nalan Koc (Nest leder styringsgruppe)  nalan.koc@npolar.no or  research coordinator Kathryn Donnelly (Framsenter research coordinator) kathryn.donnelly@framsenteret.no or see the FAQ page

 

Utlysning
1. Ny strategi i Framsentersamarbeidet

Styringsgruppa har vedtatt en ny strategi for forskningssamarbeidet i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning (Framsenteret). Utarbeidelsen av denne strategien bygger på konklusjonene av evalueringen, ønsker fra Klima og Miljødepartementet samt innspill fra brukere, medlemsinstitusjonene og forskerne i samarbeidet.

Hovedkonklusjonene i strategien knyttet til utarbeidelse av nye forskningsområder i samarbeidet forutsetter at forskningen skal:

·       Være forvaltningsrelevant for nordområdene

·       Kreve samarbeide mellom medlemsinstitusjonene

·       Være av høy faglig kvalitet og være tverrfaglige

(Strategi dokument finns her)

 

2. Valg av nye forskningsområder i Framsentersamarbeidet

Med bakgrunn i konklusjonene i strategien har styringsgruppa i Framsentersamarbeidet vedtatt at forskningen i samarbeidet over de neste 3-5 år skal ligge innenfor fem forskningsområder som angitt i punkt 4 (lenger ned). Disse områdene er utarbeidet på basis av innspill fra medlemsinstitusjonene og en forskerfokusgruppe samt generelle kommentarer fra brukerne.

Forskning som finansieres forventes å gi innsikt i de alle faglige problemstillinger som er listet under hver av de fem områdene. Midlene som er satt opp angir det maksimale årlig beløpet som kan være tilgjengelig for forskningsområdet. Beløpene vil avhenge av den årlige bevilgningen fra Klima- og miljødepartementet (KLD) og styringsgruppa vil legge opp til en nedtrapping av finansiering i prosjektene i slutten av finansieringsperioden slik at ny aktivitet kan igangsettes.

For alle forskningsområdene er det en forutsetning at følgende elementer er integrerte deler av forskningsprogrammet:

1.      Involvering av lokal kunnskap fra næringer og andre aktører.

2.      Kobling til undervisning og forskerutdanning.

3.      Ivareta koblingen av forskning i nordområdene i forhold til forskning i hele Arktis.

4.      Alle medlemmene som har komplementær og relevant kompetanse i forhold til forskningsområdene oppfordres til å delta.

5.      Det skal lages overordnede forsknings- og kostnadsplaner innenfor rammene av de angitte årlige rammene.

Det skal etter styringsgruppas plan være ett helhetlig forskningsprogram for hver av de fem områdene. Enkeltdeler av forskningsprogramm kan ha forskjellig varighet. Under det siste forskningsområdet “Nye verktøy for forskningen i nord” kan ulike aktiviteter som ikke nødvendigvis henger sammen inngå som ulike arbeidspakker.

Ved en tildeling vil det være en årlig vurdering av Forskningsledergruppa i Framsenteret (FLG) og styringsgruppa sett i forhold til forskningsplanene og ressursbruk.

Det må understrekes at forslagene til forskningsområder skal være av en slik art at det forutsetter et tett samarbeide mellom Framsenterets medlemmer. I totalvurderingen av alle forskningsforslagene vil styringsgruppen vurdere om tilstrekkelig antall av medlemmene deltar.

3. Prosess og tidsplan

Det legges opp til en totrinns prosess for utvelgelse av nytt innhold i forskningsområdene:

1.      Per 1/9 skal forskningspartnerne sende inn en beskrivelse på at de vil søke (Letter Of Interest LOI) altså fram til 24:00 1/9

2.      Per 1/11 skal de enhetlige forslagene sendes inn (altså fram til 24:00 1/11)

 

LOI skal være en maksimalt to siders beskrivelse av:

1.      Hvilket av de fem forskningsområdene det skal forskes innen.

2.      Stikkord som beskriver hva søknaden vil inneholde, disse skal knyttes opp mot forskningsområdets underpunkter.

3.      Beskrivelse av hvilke medlemmer som skal delta og tentative roller til disse.

LOI skal sendes til Bo Andersen bo.solarmin@gmail.com, Nalan Koc  nalan.koc@npolar.no og Kathryn Donnelly kathryn.donnelly@framsenteret.no

 

Styringsgruppa vil bruke LOI til å vurdere om de strukturelle forutsetningene, beskrevet i her og i strategien, er oppfylt. Forslagsstillerne vil få tilbakemeldinger og eventuelle strukturelle forslag fra styringsgruppa. Dette kan inneholde ønsker om et bredere samarbeide eller ønske om å slå sammen flere konkurrerende forslag. En bør så langt det er mulig tilstrebe å etablere et bredt partnerskap allerede under arbeidet med LOI.

Det skal etter planen framlegges ett helhetlig forslag for hvert av de fem områdene der forskerne framlegger sine planer om forskning. Dette forslaget skal dekke underpunktene i det relevante forskningsområdet. For hver av underpunktene skal det utover forskningsinnholdet være tidsplaner, kostnadsplaner og deltakere.

Søknaden skal ikke overstige 15 sider utenom referanser og være skrevet på engelsk slik at internasjonal ekstern vurdering kan gjennomføres.

 

Datoer under beskriver tidsplanen for utvelgelse av innholdet av nye forskningsområder i Framsentersamarbeidet.

Forvenet tidslinje
 • 1/7  Denne utlysning
 • 1/9 Skriftlig uttrykkelse av interesse (LOI)
 • 10/9 Tilbakemelding fra styringsgruppa om strukturelle forhold
 • 1/11 Frist for innsendelse av forskningsforslag
 • November – Ekstern faglig vurdering av forslagene
 • Desember – Anbefaling om finansiering fra styringsgruppa til KLD
 • 2022 – Oppstart i nye forskningsområder

 

Malen som skal brukes ligger på iFram og kan nås her (forventet i løpet av August)

 

Kontakt:

Spørsmål om utlysningen kan rettes til Bo Andersen bo.solarmin@gmail.com, Nalan Koc  nalan.koc@npolar.no eller Kathryn Donnelly kathryn.donnelly@framsenteret.no  Send kopi av spørsmål til  Kathryn.donnelly@framsenteret.no

Vi vil også samle relevant spørsmål og svar på dette side FAQ

 

4. Nye forskningsområder i Framsentersamarbeidet

4.1 Miljøendringer i polhavet (8-12 mill)
 • Hvordan utvikler isdekke og havklima seg i Polhavet og hvordan kan vi overvåke utviklingen mest mulig kostnadseffektivt?
 • Hva vil et redusert isdekke bety for transport av forurensning og næringsstoffer i ulike nivå av næringskjedene?
 • Hvordan vil verdikjeden i utnytting av polhavet påvirkes av endringene?
 • Hva er de kommersielle, geopolitiske og forvaltningsmessige implikasjonene av redusert isdekke og økt menneskelig aktivitet?
 • Hvordan formidler vi effekten av endringene på et koordinert vis innen ulike arenaer nasjonalt og internasjonalt?

 

4.2 Samlet belastning og multi-stress i nordområdenes økosystem (8-12 mill)
 • Hvilket bidrag har menneskelig aktivitet for den samlede belastningen av ulike påvirkninger av økosystemets tilstand.
 • Hva er den samlede belastningen av forurensninger og klimaendringer på enkeltarter og økosystem i det marine miljøet i Arktis?
 • Hvordan fungerer og samvirker lokale kilder og langtransportert forurensning på land/ferskvann, luft, kyst og hav?
 • Hvordan kan vi kvantifisere og predikere mulige kumulative effekter og virkninger på økosystemer og samfunn?
 • Hvordan kan nye analytiske verktøy og teknologiske løsninger bidra til å identifisere tiltak for en redusert samlet belastning?

 

4.3 Arealer under press og bærekraftig utvikling (8-12 mill)
 • Hvordan påvirkes kystøkosystemer og samfunn av vekst i ulike næringer langs kysten?
 • Hvordan kan vi sikre og videreutvikle en bærekraftig produksjon av sunn og næringsrik mat i rent vann og ren jord, samtidig som man har en bærekraftig økonomi og en god folkehelse?
 • Identifisere, utvikle og ta i bruk synergier mellom hav og landbasert matproduksjon med en styrket sirkulærøkonomi.
 • Hvordan kan forskningen bidra med kunnskap for å sikre bærekraftig forvaltning og naturmangfold i det grønne skiftet?
 • Hvordan bidrar befolkningen i beslutningsprosesser om det grønne skiftet på ulike nivåer?

 

4.4 Klimaendringer og andre påvirkninger på koblingene mellom økosystemer på land og vann (7-10 mill)
 • Hvilke effekter vil klimaendringene ha på koblingene mellom økosystemer på land og vann i nordområdene?
 • Hvordan vil utviklingen på landsiden påvirke ferskvann og fjordområder?
 • Hvordan vil endringer i disse koblingene påvirke naturmangfold og økosystemfunksjoner?
 • Hva er konsekvensene av endrede land-hav koblinger for kystsamfunn, kystsoneforvaltning, og kystnæringene?

 

4.5 Nye verktøy for forskningen i nord (3-5 mill)
 • Hvordan er forskning påvirket av og hvordan påvirker forskning politikk og styrings- og forvaltningssystemer for nordområdene på nasjonale og internasjonale nivå?
 • Hvordan kan observasjonssystemer og prediksjonsmodeller integreres for pålitelig varsling og økt beredskap i forbindelse med hendelser som har stor klimafølsomhet og klimarisiko?
 • Hvordan kan private og offentlige virksomheter redusere sitt miljøfotavtrykk i nordområdene?
 • Hvordan kan hensynet til urfolk og lokalbefolkningen bedre inkluderes i forskningen og forvaltningen?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frost proof websites from: Gnist